ថ្ងៃនេះ Arsenal Cambodia ប្រកួតតារាងធំ នៅ RN Sport Club ទូលសង្កែរ

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ Arsenal កម្ពុជា នឹងធ្វើការប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅទៅលាន RN Sport Club ទីតាំងឋិតនៅទូលសង្កែរ ផ្លូវអតីតរោងចក្តសាុំហាន់ ម៉ោង 6 កន្លះល្ងាច។

ការប្រកួតនេះ ត្រូវបានស្វាគមន៍គ្រប់អ្នកគាំទ្រ Arsenal ទាំងអស់ដែលមានបំណងចូលរួម។ អ្នកចូលរួមអាចរកទីតាំងតាមរយៈ Google Map បាន ដូចខាងក្រោម៖

រឺអាចទំនាក់ទំនងទៅប្រធានក្រុម តាមទំព័រ Facebook ផ្លួវការ រឺ Facebook group។

បញ្ជាក់៖ Arsenal កម្ពុជាមានការប្រកួត 3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺ
– រាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទីលាន RN Sport Club តារាងធំ ម៉ោង 6:30 – 8:30 យប់ អាវ ក្រហម
– រាល់ថ្ងៃពុធ ទីលាន បឹងកក តារាងតូច ម៉ោង 7-9 យប់ អាវ ក្រហម
– រាល់ថ្ងៃសុក្រ ទីលាន បឹងកក តារាងតូច ម៉ោង 6-8 យប់ អាវ ទឹកបុិច ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Scroll Up