រំលឹកអាវល្អឥតខ្ចោះមិនធ្លាប់មានរបស់ Arsenal

មានអាវបាល់ទាត់មួយចំនួនដែលឋិតក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច មិនមែនស្អាតតែការរចនាឬក្រណាត់នោះទេប៉ុន្តែពេលវេលាដែលអ្នកធ្លាប់នៅជាមួយវា ដូចជាអាវក្រុម Arsenal នេះ។

តើវាផលិតនៅឆ្នាំណា: ឆ្នាំ 1989 ក្រុម Arsenal ក្រៅទឹកដី ទំហំ S
តើក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកផលិតវា: Adidas
តើនរណាជាអ្នកពាក់វា: លោក Tony Adams, លោក David Rocastle, លោក
Michael Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Scroll Up